Drodzy Użytkownicy!

Zachęcamy Was do zapoznania się z Polityką Prywatności portalu techbox.pl.

Wydawnictwo MSG Media – wydawca portalu techbox.pl pragnie zapewnić wszystkim użytkownikom poufność danych gromadzonych przez portal. Twórcy portalu, jako użytkownicy Internetu, cenią sobie szanowanie prywatności. Zapewniamy Was, że techbox.pl wykorzystuje wyłącznie podstawowe informacje na Wasz temat, po to, by umożliwić Wam jak najpełniejsze i najefektywniejsze korzystanie z usług portalu.

Zespół techbox.pl

Art. 1 Dane osobowe

Wydawnictwo MSG Media Sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Wydawnictwo MSG Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Art. 2 Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. MSG Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych danych statystycznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki MSG Media Sp. z o.o.., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Art. 3 Informacja handlowa

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Art. 4 Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego techbox.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego techbox.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu internetowego techbox.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym techbox.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego techbox.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Art. 5 Rejestracja użytkownika oraz rezygnacja z usług

Rejestracja Użytkownika oraz rezygnacja z usług Serwisu jest dobrowolna i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta.

Art. 6 Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do sekretariatu MSG Media Sp. z o.o.

Dear Users!

We encourage you to familiarize yourself with the privacy policy of techbox.pl website.

MSG Media, as an owner of techbox.pl website, wants to ensure confidentiality of all users' data garned on the website. As we are also the Internet users, we respect privacy of data. We want to ensure you, that techbox.pl website uses only basic information about the website visitors in order to enable them effective and full usage of the website services.

techbox.pl team

Art. 1 Personal data

MSG Media Sp. z o.o., as the Administrator of personal data of the Service, takes utmost care of the data shared on our website and protects them against unauthorized use. MSG Media Sp. z o.o., with headquarters in Bydgoszcz ensures the users rights pursuant to Personal Data Protection Act of 29th August 1997 (Journal of Laws No. 133, item 883), in particular the right to access one's personal data, the right to demand updating and deleting data and the right to object in cases specified in regulations of the Act. 

Art. 2 Technical issues

Information collected in system logs might contain various data, f.ex. IP address. MSG Media Sp. z o. o, with headquarters in Bydgoszcz uses the information only for technical purposes and for general statistics. Above mentioned data can be shared with authorized subjects on the grounds of laws in force in case of infringement of the laws of MSG Media Sp. z o.o, attempt of break-in or any other act to the deriment of the company.

Art. 3 Trade information

Administrator reserves himself the right to send the Users unannounced messages, including information reffering directly to the functioning of the Service ( f.ex. changes in functionalities), or uncommercial letters ( f.ex. information about new messages, system information). Every user has the right to reserve, that he does not want to receive such information from the Service. All commercial content related to commercial activity of the Administrator and his contracotrs can be sent to the users only with their permission, pursuant to Art. 10 of the Act of Rendering Electronic Services of 18 July 2002 (Journal of Laws 2002, No. 144, item 1204, as amended).

Art. 4  Cookie policy

In connection with sharing the content of techbox.pl web service, so called cookies are used. Cookies are information, which servers save on the end devices of the users. The servers can read the information every time they connect to this end device. They can also use other technologies with similar functions to cookies. In this document, information concerning cookies also apply to other similar technologies used in our Internet services. Cookies files are IT data, in particular text files, which are stored on the end device of the user of techbox.pl service. Usually, cookies contain the name of domain of the Internet service where they come from. They also contain information about time of storage and a unique number. 

Cookies are used for:

 • adjusting the content of the Internet service to user's preferences and for optimizing the usage of websites; in particular, cookies enable to identify the device of the Internet service user and display the website in a way tailored to the user's needs,
 • creating statistics to help understand in what way the websites are being used, which helps improving the structure and content of the websites,
 • sustaining the session of the Internet service (after logging in), so that the user does not have to log in again on each subpage of the service,
 • providing the users with commercial contents tailored to their interests.

As part of the Internet service, following types of files can be used: 

 • "essential" cookies, enabling to use the services available in the Internet service, f.ex. authenticating cookies used for services demanding authentication,
 • cookies used for safety issues, f.ex. for detecting misuse in authentication on the service,
 • cookies allowing to collect information about the way of use of the service,
 • "functional" cookies, allowing to ''remember'' settings chosen by the user and personalization of the user's interface, f.ex. chosen language and localization, font size, website layout etc.,
 • "advertizing" cookies, allowing to provide commercial content tailored to the users' preferences. 

In many cases, web browsers by default allow to store cookies on the end device of the user. The users of the service can change the settings regerding cookies at any time. The settings can be changed in a way that the automatic cookies will be blocked or that there will be an information whenever they will be placed on the end device of the user. Detailed information about the possibility and ways of operating cookies are available in the web browser settings. Not making any changes to cookies settings will result in placing them on the end device of the user, therefore we will store these information in the user's end device and get access to these information.

Turning off cookies may result in difficulties in using some of the services on our websites, especially those requiring logging in. However, turning off cookies does not affect the possibility of reading the content on the techbox.pl website, unless the content requires logging in. 

Cookies can be placed on the end device of the user of techbox.pl website and can be used by cooperating advertisers, research companies and multimedia apps providers.

Art. 5 User registration and abandonment of services

User registration and abandonment of services are voluntary and can be made at any time through forms available on the website. Termination of a contract of rendering electronic services results in blockade of the account. 

Art. 6 Contacting us

Should you have any questions or uncertainties connected with Terms of Use, Privacy Policy or use of the service, please contact the secretary's office of MSG Media Sp. z o.o.